Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

V zmysle § 10 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov orgánmi obce sú

Hlavný kontrolór obce

 

JUDr. Martin Hoffman

hlavný kontrolór obce

tel.: 044 / 5271 073
e-mail: obec@vavrisovo.sk
 

 • Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 • Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) poslanca,
  1. b) starostu,
  1. c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  1. d) iného zamestnanca obce,
  1. e) podľa osobitného zákona.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 • Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 • Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 • Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 • Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
 • a)opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom, c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 • Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 • Rozsah kontrolnej činnosti:
 • Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 • Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  1. a) obecný úrad,
  1. b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  1. c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,
  1. d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci.
 • Úlohy hlavného kontrolóra
  1. a) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  1. b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  1. c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  1. d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  1. e) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  1. f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  s hlasom poradným.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 1. polroku 2023

Plán kontrolnej činnosti HKO - I. polrok 2023 obec Vavrišovo - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,14 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2023

Navrh planu kontrolnej cinnosti HKO 2. polrok 2023 - obec Vavrišovo - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,67 kB

2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2022

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022 Vavrišovo - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,12 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - Vavrišovo - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,38 kB

2021

Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 - Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,35 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2021

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 - Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,44 kB

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2020

021 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020 Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,49 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2020

022 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 - Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,62 kB

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2019

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,66 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2019

020 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,87 kB

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2018

017 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,73 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2018

018 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,87 kB

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1 polroku 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1 polroku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,37 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2017

016 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 - Vavrišovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,39 kB

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2 polroku 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2 polroku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,65 kB

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,53 kB

2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 1-2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,42 kB

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 2-2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,19 kB

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 3-2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,6 kB

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 4-2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 4-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,58 kB
Zobrazené 1-20 z 22

Samospráva

Online katalóg kníh

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Zajtra má meniny Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Preklad (translations)

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT nestránkový deň
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na