Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

Obec Vavrišovo podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zverejňuje prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Vavrišovo koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 10. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 12. Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov
 15. Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 17. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 19. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 20. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 21. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 22. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
 23. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov
 24. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 25. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 26. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 27. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 28. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 29. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 30. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 32. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 33. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 34. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 35. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 36. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 37. Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 38. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 39. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 40. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 41. Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 42. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 43. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 44. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 45. Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 46. Zákon   č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 47. Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 48. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 49. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 50. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 51. Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 52. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 53. Zákon   č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 54. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 55. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 56. Zákon   č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
 57. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 58. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 59. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 60. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 61. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 62. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 63. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 64. Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 65. Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 66. Zákon č.   355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 67. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 68. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 69. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 70. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov
 71. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
 72. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 73. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 74. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 75. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 76. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 77. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 78. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 79. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 80. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
 81. Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z.o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 82. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 83. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 84. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej   povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 85. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 86. Vyhláška MŽP SR   č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 87. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 88. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 89. Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 90. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe sú dostupné na adrese: www.slov-lex.sk.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sviatok

Meniny má Oxana, Xénia, Erazim, Erazmus, Jaromil, Vlastimila

Zajtra má meniny Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra

Preklad (translations)

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT 7:30 - 11:45 13:00 - 14:30
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na