Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

Obec Vavrišovo podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zverejňuje prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Vavrišovo koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 10. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 12. Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov
 15. Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 17. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 19. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 20. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 21. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 22. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
 23. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov
 24. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 25. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 26. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 27. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 28. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 29. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 30. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 32. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 33. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 34. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 35. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 36. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 37. Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 38. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 39. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 40. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 41. Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 42. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 43. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 44. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 45. Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 46. Zákon   č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 47. Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 48. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 49. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 50. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 51. Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 52. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 53. Zákon   č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 54. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 55. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 56. Zákon   č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
 57. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 58. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 59. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 60. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 61. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 62. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 63. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 64. Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 65. Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 66. Zákon č.   355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 67. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 68. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 69. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 70. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov
 71. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
 72. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 73. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 74. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 75. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 76. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 77. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 78. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 79. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 80. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
 81. Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z.o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 82. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 83. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 84. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej   povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 85. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 86. Vyhláška MŽP SR   č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 87. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 88. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 89. Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 90. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe sú dostupné na adrese: www.slov-lex.sk.

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT nestránkový deň
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na