Obsah

Získavanie  informácií:

miesto: Obecný úrad Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42  Vavrišovo

čas: v úradných hodinách Obecného úradu vo Vavrišove

spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou na adrese

obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.

 

Podávanie  žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

- poštou na adresu: Obec Vavrišovo, Tatranská ulica č. 40/121,  032 42  Vavrišovo

- osobne v podateľni Obecného úradu vo Vavrišove v úradných hodinách

- elektronicky na adrese: obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.

Obec Vavrišovo postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi.

Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

 

Podávanie  opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

- poštou na adresu: Obec Vavrišovo, Tatranská ulica č. 40/121,  032 42  Vavrišovo

- osobne v podateľni Obecného úradu vo Vavrišove

- elektronicky na adrese: obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.