Obsah

Komisie OZ

1. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

    predseda komisie: Mgr. Jozef Šuchtár, SNS

    členovia komisie:  Ing. Marek Ferianc, Sme rodina - Boris Kollár 

                                    Jozef Flajs, NEKA 

                                    Mgr. Vladimír Švec, DOMA DOBRE

Pôsobnosť komisie:

 • posudzuje dodržiavanie ústavného zákona
 • preberá, uschováva a posudzuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov po zvolení do verejných funkcií starostu podľa Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úpl­nosti alebo pravdivosti oznámenia
 • je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedosta­točného vysvetlenia k oznámeniu
 • rieši sťažnosti podané na starostu, poslanca obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce
 • poskytuje informácie o týchto oznámeniach spôsobom a v rozsahu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

2. Komisia stavebná a životného prostredia:

    predseda komisie:   Tibor Trepáč

    členovia komisie:     Michal Grünvaldský

                                       Ing. Matej Majerík

                                       Tomáš Matfiak

Pôsobnosť komisie:

 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom
 • spolupracuje pri kontrole zásobovania  vodou,
 • spolupracuje pri riešení  zabezpečovania prevádzky a opráv na ČOV
 • spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe a údržbe verejnej zelene
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny
 • posudzuje koncepcie z hľadiska obce, vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce
 • úzko spolupracuje s pracovníčkou stavebného úradu
 • spolupracuje pri tvorbe VZN o miestnych daniach a poplatkoch

 

3. Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie a mládež:

    predseda komisie:  Marek Lesák

    členovia komisie:    Adam Doležal

                                      Alena Majeríková

                                      Miroslav Navrátil

                                      Lucia Rezníková

                                      Andrea Švecová

Pôsobnosť komisie:

 • podieľa sa na tvorbe podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja
 • kontroluje tvorbu a náplň kroniky,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k pamiatkovej    starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu,
 • vo svojej práci spolupracuje s organizáciami
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,
 • spracúva a predkladá stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcich zapojenie mládeže do  života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a pod.

 

4. Komisia pre verejný poriadok:

    predseda komisie:  Mgr. Vladimír Švec

    členovia komisie:    Jozef Flajs

                                      Marek Lesák

Pôsobnosť komisie:

 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov

 

5. Komisia sociálna a pre spoluprácu s Materskou školou:

    predseda komisie:  Ing. Eva Trnková

    členovia komisie:    Jana Gažová 

                                      Lucia Šimovičová

                                      Martina Veselovská

Pôsobnosť komisie:

 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže,
 • zabezpečuje zápis  občanov do pamätnej knihy obce a ich návštevu v domácnostiach pri jubileu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami (u jubilantov 80, 85, 90 a viac),
 • zabezpečuje stretnutie občanov (70 a viacroční) v mesiaci október – Mesiac úcty k starším,  s prípravou občerstvenia a zápisom do pamätnej knihy obce,
 • podáva návrhy týkajúce sa zlepšenia a skvalitnenia životnej úrovne starších občanov,
 • spolupracuje s Jednotou dôchodcov,
 • spolupracuje s komisiou pre kultúru šport vzdelávanie a mládež pri podujatiach organizovaných obcou
 • predseda komisie je členom Rady materskej školy 
 • spolupracuje s vedením materskej školy pri zabezpečení programu na podujatiach organizovaných obcou  
 • oboznamuje starších spoluobčanov s možnosťou poskytovania stravy prostredníctvom oprávnenej osoby