Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.04.2017 prenájom miesta v PD Vavrišan s.č. 280
100.00 €/rok s DPH Fibris, s.r.o. Obec Vavrišovo 11.04.2017
30.03.2017 nájom obecného nájomného bytu
168.61 €/mesiac s DPH Roman Mikolaj a Ing. Kristína Farkašová Obec Vavrišovo 29.03.2017
29.03.2017 Poskytnutie sponzorského daru
6/2017
349.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo 27.03.2017
21.03.2017 nájom hrobového miesta
201700001
10.00 € s DPH Eva Majerčíková Obec Vavrišovo 21.03.2017
21.03.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Štefan Šarišský Obec Vavrišovo 20.03.2017
13.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Mesto Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie detí
2/2017 dot
1518.30 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Vavrišovo 03.03.2017
10.03.2017 dodávanie elektriny pre odberné miesto Vavrišovo 280 - 21, cena podľa platného cenníka
9100360757
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Stredoslovenská energetika, a.s. 01.03.2017
08.03.2017 vypožičanie majetku obce
0.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Vavrišovo Obec Vavrišovo 08.03.2017
06.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vavrišovo pre TJ Liptov - oddiel žiakov
4/2017 dot
1388.16 € s DPH Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo Obec Vavrišovo 06.03.2017
06.03.2017 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Vavrišovo pre TJ Liptov - oddiel mužov
5/2017 dot
3500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo Obec Vavrišovo 06.03.2017
02.03.2017 Poskytnutie finančnej dotácie
1/2017 - dot
390.42 € s DPH Tanečný klub Jessy Vavrišovo Obec Vavrišovo 27.02.2017
02.03.2017 Poskytnutie finančnej dotácie
3/2017 - dot
1000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Vavrišovo Obec Vavrišovo 01.03.2017
24.02.2017 Nájom bytu č. 21 v polyfunkčnom dome Vavrišan súp. č. 280
4/2017
238.10 €/mesiac s DPH Lenka Buchalová Obec Vavrišovo 23.02.2017
15.02.2017 nahradenie textu v Článku I. bod 1. písmeno a) v Záložnej zmluve č. 0056-PRB/2016/Z zo dňa 07.12.2016
0.00 € s DPH Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky Obec Vavrišovo 09.02.2017
15.02.2017 zmena časti Dohody č. 70/§ 52a/2016/ŠR
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 14.02.2017