Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Vavrišovo je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obecný úrad Vavrišovo 
Vavrišovo č. 40
032 42 Vavrišovo
zastúpené: Ľubica Chlebová, starostka

IČO: 00315834

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vavrišovo v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Vavrišovo, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Verejné obstarávanie - archiv

Poprahová zákazka - Oznámenie

Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky na: Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črmník vo Vavrišove

Poprahová zákazka - Oznámenie.pdf Stiahnuté: 255x | 27.03.2018

Informácia o verejnom obstarávaní

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti o verejnom obstarávaní

Informácia o verejnom obstarávaní.pdf Stiahnuté: 246x | 27.03.2018

Informácia o poradí uchádzačov

na predmet zákazky Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Črmník vo Vavrišove

Informácia o poradí uchádzačov.pdf Stiahnuté: 278x | 27.03.2018

Plán verejného obstarávania

Plán VO na 2. polrok 2013

Plán verejného obstarávania.pdf Stiahnuté: 306x | 27.03.2018

Profil verejného obstarávania

profil VO

Profil verejného obstarávania.pdf Stiahnuté: 310x | 27.03.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy Kultúrneho domu

Názov zákazky: Stavebné úpravy Kultúrneho domu

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy Kultúrneho domu.pdf Stiahnuté: 266x | 27.03.2018

Stránka

  • 1