Obsah

  • Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
  • Starosta je štatutárnym orgánom obce.
  • Starostka obce podľa výsledkov volieb zo dňa 10.11.2018

Ľubica Chlebová

Tel.č. 044/5271073

Mobil: 0903 057 147  

e-mail: starosta@vavrisovo.sk