Obsah

V zmysle § 10 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce