Obsah

Kancelária obecného úradu

 • Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
 • Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného                      zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného            zastupiteľstva obecnej rady a komisií

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

 • Prácu obecného úradu riadi starosta

 

Bc. Gabriela Pelcerová – ekonómka obce
tel. č. 044/5271073
e-mail: ekonom@vavrisovo.sk

 • vykonáva samostatnú prácu na úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva
 • zodpovedá za správu obecného majetku, evidenciu majetku podľa jednotlivých skupín a objektov
 • zodpovedá za inventarizáciu majetku a vedie operatívny pohyb majetku v priebehu roka
 • zodpovedá za mzdovú agendu zamestnancov obce
 • vypočítava a odvádza poistné do regionálnych poisťovní (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok na zamestnanie)
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na vymedzenom úseku ekonomiky práce
 • kontroluje správnosť a úplnosť podkladov k dochádzke do zamestnania
 • vykonáva pokladničné operácie (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov)
 • spracováva prehľady, výkazy a štatistiky
 • pripravuje podklady na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby na území obce
 • v súlade so schváleným rozpočtom vedie jednotlivé položky, včas dáva podklady pre jeho úpravu na rokovania
 • spracováva  projekty  podľa výziev jednotlivých ministerstiev na podanie žiadosti pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
 • vedie podací denník obecného úradu
 • vykonáva agendu na úseku školstva
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov
 • vykonáva odborné administratívne práce
 • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu

 

Martina Veselovská – referentka obecného úradu
tel. č. 044/5271073
e-mail: referent@vavrisovo.sk

 • zodpovedá za zabezpečovanie správy miestnych daní a poplatkov na úrovni obce
 • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu
 • vedie evidenciu obyvateľstva
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov
 • vedie podací denník obecného úradu
 • vykonáva odborné administratívne práce
 • spracováva prehľady, výkazy a štatistiky
 • vedie obecnú knižnicu, zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu
 • vykonáva spracovanie zápisov do obecnej kroniky
 • zabezpečuje agendu spojenú so správou bytových domov
 • vyhotovuje nájomné zmluvy a dodatky spojené s obecnými nájomnými bytmi
 • vykonáva správu a evidenciu cintorínskych poplatkov
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta
 • vyhotovuje zmluvy a dodatky spojené s pripojením odberateľov na verejnú kanalizáciu
 • vykonáva správu a evidenciu poplatkov za stočné
 • vykonáva správu skladu CO materiálu
 • vedie evidenciu na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia
 • vykonáva činnosti súvisiace s muzeálnym zariadením Bitky pri Vavrišove, vykonáva evidenciu muzeálnych exponátov, sprevádza návštevníkov múzea
 • zabezpečuje a dopĺňa web stránku obce
 • zabezpečuje agendu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivovaní nezamestnaných
 • vykonáva pokladničné operácie (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov)