Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

V kronike obce Vavrišovo sa traduje rok 1921 ako rok založenia Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ). A možno je to pravda, lebo nevieme presne, v akom období úradujúci richtár zriadil DHZ.

V súčasnosti sa stretávame s dvomi označeniami hasičov:

DHZ     (Dobrovoľný hasičský zbor)

DHZ O (Dobrovoľný hasičský zbor obce)

Aký je rozdiel medzi týmito dvomi zložkami?

DHZ je základným výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a Zákonom o obecnom zriadení. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. DHZ môžu založiť najmenej piati občania SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a základom činnosti budú trvale najmenej tri úseky činnosti Zákona o ochrane pred požiarmi.

 • Úsek zásahovej činnosti a technickej pomoci
 • Úsek protipožiarnej prevencie a výchove pri predchádzaní požiarom
 • Úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti DHZ
 • Úsek spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
 • Úsek výchovy detí a mládeže
 • Úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti
 • Zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

DHZ má zriadený osobitný identifikátor, ktorý slúži pre zriadenie účtu a prijímanie finančných prostriedkov z DPO SR  a 2%  dane.

DHZ má svoj výbor, na čele ktorého je predseda.

Výbor DHZ od februára 2020 pracuje v zložení:

Predseda:              Ing. Adrián Budaj          kontakt: 0908 903 224

Veliteľ:                    Adam Doležal               kontakt: 0908 459 720

Tajomník:               Michal Grünvaldský

Strojník:                 Daniel Gajdoš st., Daniel Gajdoš ml., Michal Slaný

Hospodár:              Ľubomír Chlebo

Referent mládeže: Michal Slaný

Revízor DHZ:         Marek Kollárik

 

DHZ O zriaďuje obec na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác. Obec udržiava jeho akcieschopnosť a zabezpečuje jeho materiálno-technické vybavenie, zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. DHZ O plní tieto úlohy:

 • Zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom
 • Podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom
 • Vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a nežiadúcich udalostiach
 • Vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov, zúčastňuje sa overovania spôsobilosti
 • Zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v obci
 • Vedie dokumentáciu o svojej činnosti

DHZ O má svojho veliteľa. Od 1.2.2020 je ním Adam Doležal.

DHZ O Vavrišovo disponuje s technikou:

 • IVECO DAILY
 • Príves povodňovej záchrannej služby
 • PS 8, PS 12

DHZ O má pridelené frekvencie na používanie rádiového spojenia, k obsluhe ktorého sú  členovia odborne zaškolení.

Štyria členovia sa zúčastnili v roku 2019 kurzu bezpečnej jazdy pri krízových situáciách v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Od roku 2019 je DHZ O Vavrišovo zaradené do kategórie „B“.

V roku 2018 bola obec podporená dotáciou Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Z týchto prostriedkov sa zrealizovali prípojky k budove: vodovodná, kanalizačná a plynová. V budove je nová technická miestnosť a miestnosť sociálneho zariadenia (WC a sprcha). Boli vymenené drevené okenné výplne na veži za plastové. Bola zrealizovaná vnútorná zdravotechnika, vnútorný vodovod, vykurovanie a osadené vykurovacie telesá a kotol. V ďalšom období plánujeme z vlastných zdrojov pokračovať v ďalších úpravách.