Obsah

Upozornenie Správy ciest ŽSK

Typ: ostatné
na nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy

Správa ciest ŽSK si Vás dovoľuje upozorniť, že akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je  v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v L. Mikuláši bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!!

O zvláštnom užívaní cesty hovorí § 8 Zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Ide o budovanie a zriadenie:

  • vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov,
  • domových prípojok všetkých druhov inžinierskych sietí
  • vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností
  • protipovodňových opatrení
  • chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok
  • konanie športových a kultúrnych podujatí
  • ťažbe dreva

a to aj mimo vozovku (v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0 m od vozovky a cestné priekopy)

Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne:

cesty II. triedy – 25 m, 

cesty III. triedy – 20 m.

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

  • Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách/

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách/

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách/

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti.

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

S pozdravom

Ing. Robert Volaj

Správa ciest ŽSK

Technicko-správny úsek pre región Liptov

Pod Stráňami 4

031 01 Lipt. Mikuláš

Kontakt:  Tel.: 0918 370 173, 044 / 55 219 70

 


Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 13:25
Autor: Správca Webu