Obsah

Správne triedenie odpadu

Typ: ostatné
Informácia z náhodnej kontroly obsahu zberných nádob

Milí spoluobčania,

kontrolou množstva zberných nádob počas vývozu tuhého komunálneho odpadu pracovníkmi technických služieb Liptovský Hrádok sme zistili, že mnohí z Vás tvoria neprimerane veľké množstvo odpadu v porovnaní s prevažnou väčšinou obyvateľov obce. Náhodnou kontrolou obsahu Vašich zberných nádob konštatujeme, že odpad separujete nesprávne.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme usmerniť, ako správne separovať odpad.

Komunálny odpad sa delí na:

 • triedené zložky odpadu, ktorými sú plasty, tetrapakové obaly, drobné kovy, sklo, papier – za odvoz správne vytriedených zložiek neplatíme
 • zmesový komunálny odpad, t.j. odpad, ktorý sa už nedá vytriediť  –  za odvoz platíme
 • zelený odpad z domácnosti a zo záhrad (tráva, konáre) – je potrebné ukladať do kompostérov, tým ho zhodnotiť a využiť spätne vo vlastných záhradách, prípadne ho po dohode vyviezť na obecné kompostovisko – v žiadnom prípade ho nevkladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Do zberných nádob na plasty môžete okrem bežných plastov (stlačené PET fľaše) vhadzovať aj:

 • plastové obaly zbavené hrubých nečistôt (kvetináče, tégliky z jedla, kozmetiky, drogérie, čistiacich prostriedkov ...)
 • kovové obaly z lakov na vlasy, dezodorantov
 • zaváracie viečka, viečka z jogurtov
 • čistý obalový polystyrén z malých spotrebičov
 • nápojové obaly z mlieka, džúsov
 • konzervy a nápojové plechovky, alobal
 • obaly z CD
 • baliace fólie a mikroténové vrecká
 • obaly na potraviny  (obaly z cukríkov, čipsov, čokolád, cestovín ...)

Obaly je potrebné pred vyhodením stlačiť, čím sa zmenší ich objem.

Do nádob na sklo patrí:

 • nevratné obaly zo skla a nápojov
 • poháre
 • tabuľové sklo z okien a dverí (rozbité na črepy, ktoré je možné vhodiť do nádoby)

Do nádob na sklo nepatrí:

 • zrkadlá
 • autosklo
 • porcelán a keramika

Pre informáciu Vám predkladáme údaje o množstve vytvoreného odpadu z našej obce a sume zaplatenej za jeho vývoz:

1. štvrťrok roku

Množstvo  zmesového komunálneho odpadu v tonách

Zaplatená suma za zmesový komunálny odpad v eurách

Množstvo separovaného odpadu v tonách

Zaplatená suma za separovaný odpad v eurách

2018

22,66

3 483,86

6,242

0

2019

24,24

3 605,55

6,817

0

2020

22,85

3 817,27

7,37

0

 

Ako vidíte, každoročne sa zvyšuje cena za tonu vyvezeného a uloženého zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadu. Je preto v našom záujme znižovať množstvo vyvážaného zmesového odpadu. To dosiahneme len správnou separáciou odpadu.

Ak budeme všetci správne pristupovať k separácii plastov, skla, papiera, tetrapakových obalov a drobných kovov a zeleného odpadu, znížime množstvo vyvezeného a uskladneného komunálneho odpadu z našej obce.

Viete, čo sa s odvezeným odpadom deje ďalej?

Separovaný odpad sa po vyvezení ďalej triedi v triedičkách a následne sa zhodnocuje.

Zmesový komunálny odpad je po vyvezení uložený na skládku odpadov. Obec, teda my všetci, platíme nielen za odvoz  tohto odpadu, ale aj za manipuláciu s nádobami a za samotné uloženie odpadu na skládku. Tu vám dávame do pozornosti fakt, že kým v roku 2019 sme za uloženie jednej tony odpadu na skládku zaplatili 10 eur, v roku 2020 budeme platiť 22 eur. Ak spoločne nedosiahneme zlepšenie separácie odpadu, v roku 2021 poplatok bude 27 eur.

Stretli sme sa aj s argumentáciou, že keď si za odpad platím, môžem mať nádob koľko chcem a hádzať do nich čo chcem – hoci aj skaly a zelenú trávu. Ale tu si treba uvedomiť, že auto s odpadom našej obce ide na váhu a obec musí zaplatiť za odvezené množstvo odpadu.

Platí tu jednoduchá rovnica – čím viac odpadu správne vytriedime, tým menej odvezieme zmesového komunálneho odpadu a tým menej zaplatíme.

Toto všetko ovplyvní aj výšku miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2021.

Porovnávať výšku poplatku s inými obcami môžete vtedy, ak poznáte % triedenia odpadu v danej obci a podmienky vývozu odpadu (t.j. či majú vlastnú dopravu, množstvo zberných nádob,  hmotnosť odpadu ...), a viete, že obec nedopláca za túto službu zo svojho rozpočtu.

Všetkým nám záleží na tom, aby sa tento poplatok nezvyšoval. Dosiahnuť to môžeme všetci správnym prístupom k triedeniu.

Ďakujeme, že ste si našli čas a túto informáciu prečítali a aj svojim prístupom znížite množstvo zmesového odpadu.

S pozdravom

Ľubica Chlebová, starostka, v.r.

 

Vo Vavrišove 16.4.2020

 

 


Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2020 12:52
Autor: Správca Webu