Obsah

Povinné čipovanie psov

Typ: ostatné
informácia k povinnému čipovaniu psov

Povinné čipovanie psov

Povinnosť označiť psov implantovateľným transpodérom (mikročipom) ustanovuje novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len novela).

  • Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka, trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od 1.9.2018.
  • Pre psov narodených do 31.8.2018 platilo prechodné obdobie – majiteľ musel dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019.
  • Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár.
  • súkromný veterinárny lekár je oprávnený požadovať za trvalé označenie psa podľa odseku 9 novely úhradu - najviac 10 eur.

V prípade, že vlastníkom psa narodeného do 31.10.2019  je osoba, ktorá  je v hmotnej núdzi alebo poberateľom minimálneho dôchodku, túto sumu veterinárnemu lekárovi uhradí štát. Pre tieto prípady je potrebné priniesť k veterinárnemu lekárovi potvrdenie sociálnej poisťovne (jedna osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku môže dať týmto spôsobom začipovať len jedného psa.

  • Cena za čipovanie sa môže navýšiť iba v prípade inej služby (napr. prehliadka a ošetrenie psa, očkovanie, drahší model čipu a pod.), o čom však veterinárny lekár musí vlastníka psa vopred informovať.
  • Podľa tejto novely od 1.9.2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný tzn. čipovaný. Výnimka sa týka nevyhnutných prípadov, kedy je v záujme ochrana zdravia psa alebo človeka.
  • Ak majiteľ na svoje náklady nedá svojho psa začipovať, môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ  neoznačí psa, ktorý sa bude premiestňovať alebo nenahlási zmenu údajov, či jeho úhyn, hrozí mu pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3500 €.

Registrácia psov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvierati, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra je potrebné zaevidovať psa do 24 hodín od začipovania.

Registráciu vykoná súkromný veterinárny lekár, ktorý aplikoval transpondér. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psa je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.

Každý vlastník psa si môže overiť údaje zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) na webovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk.

Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu môže majiteľ nájsť svojho strateného psa. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zviera sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, že pes je už v útulku. 


Vytvorené: 28. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2019 08:11
Autor: Správca Webu